PERFIL DO CONTRATANTE

O perfil de contratante é a sección da páxina web do GDR10 Limia-Arnoia no que se difunde a información relativa a contratación levada a cabo pola nosa entidade.  Con este sitio web, dase cumprimento do que establece o artículo 63 da Lei 9/2017, de Contratos do sector Público, para garantir a transparencia e o acceso público á actividade contractual dun xeito claro.

Dende esta páxina, a ciudadanía pode consultar as contratacións programadas, os anuncios de licitación e adxudicación, así como acceder aos pregos e outra  documentación complementaria  dos expedentes de contratación de todos os órganos de contratación da nosa entidade.

A través da plataforma de contratación www.contratosdegalicia.gal pódese acceder á toda a información sobre os procesos administrativos de contratación do GDR10 Limia-Arnoia.